Verkavelen is het opdelen van een bestaand perceel in meerdere percelen of loten dewelke daarna als aparte bouwgronden kunnen verkocht worden.
De verkavelingsvergunning (dewelke ondertussen vervat zit in de omgevingsvergunning) biedt aan de koper een zekerheid dat het lot daadwerkelijk bebouwd mag worden. Ook de stedenbouwkundige voorschriften dewelke opgenomen zijn in de verkavelingsvergunning geven de verkoper en koper voor de aankoop ook zekerheid wat mag en niet mag naar bouwvolumes, oppervlaktes, verhardingen, ...


De landmeter-expert zal het perceel eerst opmeten, de nodige titels opzoeken en in overleg met de gemeente kijken welke mogelijkheden er zijn op het perceel. Hierna wordt er een goed onderbouwd aanvraagdossier tot omgevingsvergunning ingediend. Het aanvraagdossier tot verkaveling bevat onder andere verschillende plannen, ontwerpen en stedenbouwkundige voorschriften.

 

Het College van burgemeester en schepenen van de betreffende gemeente zal, na het inwinnen van een aantal adviezen en een eventueel openbaar onderzoek, al dan niet een verkavelingsvergunning verlenen aan de aanvrager en mogelijk een aantal verkavelingsvoorwaarden opleggen.


Vergeet ook volgende kleine zaken niet bij het verkavelen:

  • Een verkavelingsvergunning is niet meer vereist wanneer er na splitsing slechts één onbebouwd perceel overblijfd. Dus enkel wanneer er meer dan twee onbebouwde percelen overblijven na verkaveling is deze nodig.
  • Bij verkavelingen ouder dan 15jaar zijn in bepaalde omstandigheden de verkavelingsvoorschriften niet meer van toepassing.
-